top of page

ปัญหา

ขยะ
รถซาเล้ง
ภูเขาขยะ

ปัญหาขยะล้นเมือง

ปัญหาการขนส่ง
ไม่มีประสิทธิภาพ 

ปัญหาขยะหลุดรอดไปในสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะรีไซเคิล

Wake Up Waste ยินดีจัดอบรม แนะนำวิธีการคัดแยกขยะถูกประเภท
เพื่อให้ได้ขยะคุณภาพ ช่วยลดขยะตามหลุมฝังกลบหรือในสิ่งแวดล้อมลง เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้คนรอบตัวหันมารักษ์โลกมากขึ้น

bottom of page